Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Van Maercke Prefab.

Adres maatschappelijk zetel:
Van Maercke Prefab
Scheldekaai 9
9690 Kluisbergen

Telefoon: +32 55 39 02 50
E-mail: info@vanmaercke.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0405 100 407

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Van Maercke Prefab of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Van Maercke Prefab levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Van Maercke Prefab de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Van Maercke Prefab kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Van Maercke Prefab geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Van Maercke Prefab kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Van Maercke Prefab verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Verkoopsvoorwaarden

1. Overeenkomst

1.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke offerte en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Een afwijking, wijziging of aanvulling van deze voorwaarden kan slechts aan Van Maercke Prefab worden tegengeworpen indien deze er schriftelijk haar instemming mee heeft betuigd.

1.2 Een offerte is 14 dagen geldig. De totaalprijs is exclusief BTW. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik waarop Van Maercke Prefab de schriftelijke aanvaarding van de offerte binnen voormelde termijn ontvangt.

1.3 De klant garandeert de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de inlichtingen, specificaties en richtlijnen die hij aan Van Maercke Prefab verstrekt met in het bijzonder (niet limitatieve opsomming):

  • Type van het paneel: sandwichpaneel of vol beton: staalnummer, type isolatie en dikte,, afmetingen, enz..
  • Aanduiding op de tekeningen: buitenaanzicht of binnenaanzicht, juiste plaats van de bevestigingen, uitsparingen, uit te wassen kopse kanten en alle andere niet standaard details
  • Type kolommen: H-kolommen, dubbele wapening,…
  • Brandweerstand, betondekking, omgevingsklasse, betonkwaliteit…
  • In te werken stukken en hun afwerking.

1.4 Deze voorwaarden gelden voor aannemings- en koopovereenkomsten (ongeacht of ze maatwerk betreffen) en voor overeenkomsten met betrekking tot herstel- of onderhoudswerkzaamheden, ongeacht hun aard.

1.5 Het opmaken van stabiliteitsberekeningen, berekeningsnota’s en uitvoeringsdetails is niet in deze offerte inbegrepen. Deze dienen door de aannemer opgemaakt te worden. Deze informatie, samen met de definitieve bekistings- en wapeningstekeningen, opgemaakt volgens onze tekenrichtlijn, moeten ons uiterlijk 15 werkdagen voor de voorziene productieweek toekomen. Wijzigingen binnen deze termijn zullen aanleiding geven tot verrekeningen.

1.6 De kleuren zijn conform de voorgelegde stalen doch een redelijke afwijking wordt geduld, hetzij in vergelijking met de stalen, hetzij van de ene levering tot de andere. Omdat silex een natuurproduct is, kan er bij de panelen een klein kleurverschil ontstaan t.o.v. de stalen.

1.7 Inzake afmetingen voldoen de elementen aan de tabel A1 (wandelementen) van de P.T.V 200.

1.8 Inzake uitzicht voldoen onze elementen aan Klasse B van CIB rapport nr 24. In glad beton kunnen kleurnuances voorkomen waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden. We produceren volgens de norm NBN EN13369. Het betreft industriële panelen, geen architectonische. Een perfect egaal uitzicht kan slechts gegarandeerd worden na schilderen of nabehandeling.

1.9 Inzake duurzaamheid voldoet het beton van onze elementen aan Klasse 2b van NBN B15-001


2. Levering en termijnen

2.1 De door Van Maercke Prefab vooropgestelde leveringstermijn is indicatief. Een eventuele laattijdigheid kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. Bij een manifest onredelijke overschrijding van de leveringstermijn die daarenboven uitsluitend te wijten is aan Van Maercke Prefab, kan de klant aanspraak maken op een schadevergoeding indien hij zijn schade bewijst. In dat geval is de aansprakelijkheid van Van Maercke Prefab in ieder geval beperkt tot de directe en voorzienbare schade en beloopt de vergoeding maximaal 5% van de prijs.

2.2 Het overschrijden van de betalingstermijn van voorschotten, wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.

2.3 Omstelkosten die ontstaan door wijzigingen in planning en/of fouten die door u zijn veroorzaakt, worden u integraal doorgerekend


3. Transport

3.1 Van Maercke Prefab staat in voor het vervoer van de goederen, wanneer dit uitdrukkelijk voorzien is in de overeenkomst.

3.2 De goederen worden geleverd DDP (“naam van de werf bepaald in bijzondere voorwaarden”), niet gelost. Van Maercke Prefab zal instaan voor het opnemen van de lading met het oog op het laden, het stuwen, schoren, vastzetten en zekeren van de lading, en het vervoeren van de lading tot de overeengekomen bestemming. De klant staat in en is verantwoordelijk voor het losmaken en lossen van de goederen.

3.3 Het transport en de levering gebeurt op de datum bepaald in de bijzondere voorwaarden, tenzij de klant uiterlijk 5 werkdagen vooraf kennis geeft van een gewijzigde datum. In dat geval worden stockagekosten aangerekend zoals bepaald onder art. 10.1, onverminderd de overige rechten bepaald in dat artikel.

3.4 De logistieke en leveringsplanning is steeds indicatief. Van Maercke Prefab N.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor late levering. Het uur van aankomst is dan ook niet bindend. Van Maercke Prefab N.V. staat niet in voor oponthoud in de afhandeling of het verkeer. In geval van vertraging wegens onvoorziene verkeersomstandigheden, behoudt Van Maercke Prefab N.V. zich het recht voor om een nieuwe leveringsdatum af te spreken. Elk verhaal voor directe of indirecte schade door laattijdige levering, kosten, uitgaven en derving is expliciet uitgesloten.

3.5 Van Maercke Prefab zal de klant 1 werkdagen voor vertrek kennis geven van de verzending van de goederen. De klant garandeert ten alle tijde alle noodzakelijke maatregelen te nemen en over alle vereiste toelatingen te beschikken teneinde de levering in optimale omstandigheden van veiligheid en rendement te laten verlopen. Voor aankomst , zorgt de klant voor:

  • vrije inrit en berijdbaar terrein voor een normale vrachtwagen;
  • vrije, stabiele en voldoende gefundeerde losplaats voor vrachtwagen en goederen;
  • bekwaam personeel en materieel om de goederen te lossen;
  • naleving van alle wettelijke en reglementaire veiligheidsvoorschriften die verbonden zijn aan het lossen van de goederen;

De klant is verantwoordelijk voor alle schade die het gevolg is van afwezigheid of ontoereikendheid van maatregelen die hij gehouden is te nemen, zowel voor de schade die wordt toegebracht aan Van Maercke Prefab of haar aangestelden, de goederen of derden. De klant vrijwaart Van Maercke Prefab, zonder enige beperking, tegen ieder verhaal van derden.

3.6 Van Maercke Prefab heeft haar leveringsplicht voldaan op het ogenblik van aankomst van de vrachtwagen op de werf. De klant is gehouden de geleverde goederen met de nodige zorg te onderzoeken op conformiteit terwijl de goederen zich nog op de vrachtwagen bevinden. De klant zal daartoe een exemplaar van de vrachtbrief ondertekenen, en op de vrachtbrief bevestigen in welke staat en gesteltenis de goederen worden afgeleverd. De kosten verbonden aan de controlewerkzaamheden zijn ten laste van de klant.

3.7 Een lostijd van 1 uur is inbegrepen in de transportkost. Elke overschrijding van deze lostijd brengt van rechtswege een vergoeding met zich mee van 60 EUR per begonnen uur en per vrachtwagen.

3.8 Bij elke annulatie van een transport, binnen de 2 dagen voor de voorziene leveringstermijn, zal een vergoeding aangerekend worden van 500 EUR per geannuleerde vracht.


4. Eigendom en risico

4.1 In alle omstandigheden wordt de eigendom van de goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de prijs. Het faillissement van de klant doet geen afbreuk aan het recht van Van Maercke Prefab tot het vorderen van de teruggave van alle reeds geleverde goederen.

4.2 De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat over op de klant bij de levering.


5. Overmacht

5.1 Ingeval van “vreemde oorzaak” (artikel 1147 B.W.), zelfs wanneer dit niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn partijen van rechtswege gemachtigd hun verbintenissen te schorsen of de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, middels aangetekende kennisgeving aan de wederpartij en zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding.

5.2 Worden onder meer als “vreemde oorzaak” beschouwd: brand, explosie, staking, oproer, oorlog, weigering door de autoriteiten om import- of exportlicenties te verlenen of de annulering ervan, onmogelijkheid om de goederen, grondstoffen en/of onderdelen te bekomen omwille van een overmachtssituatie op de productievestiging, een onvoorziene gebeurtenis bij een leverancier, of enige andere gelijkaardige oorzaak die de redelijke controle van partijen overstijgt.


6. Prijs

6.1 De prijs is vermeld in de overeenkomst en wordt van rechtswege vermeerderd met alle belastingen (incl. BTW) en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van de levering.

6.2 Van Maercke Prefab kan wanneer hij een belangrijk nadeel lijdt, de klant om een prijsherziening vragen door omstandigheden te doen gelden, die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij de totstandkoming van de overeenkomst en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen alhoewel hij al het nodige daarvoor heeft gedaan. Dienen o.m. als dergelijke omstandigheden te worden beschouwd: economische omstandigheden zoals stijgingen van de gewone of buitengewone kosten, van welke aard ook. Een nadeel wordt geacht belangrijk te zijn van zodra de omvang daarvan minstens 2,5% van de prijs bedraagt. Bij gebrek aan akkoord tussen partijen omtrent deze prijsherziening, is Van Maercke Prefab van rechtswege gemachtigd zijn verbintenissen te schorsen of de overeenkomst eenzijdig te beëindigen conform artikel 4.1. middels aangetekende kennisgeving daartoe.

6.3 Supplementaire werken worden berekend in regie volgens de eenheidsprijzen, behoudens indien de werken van speciale aard zijn en meer werk of kosten vergen of intussen een prijsverhoging in de lonen of materialen zou hebben plaatsgevonden.


7. Facturatie – betaling

7.1 Alle facturen zijn contant en zonder enige korting betaalbaar binnen 8 dagen op de maatschappelijke zetel van Van Maercke Prefab .

7.2 Protest tegen de factuur moet aangetekend gebeuren binnen 8 dagen na de factuurdatum. Onvoorwaardelijke betaling van het volledige factuurbedrag of een gedeelte ervan geldt als aanvaarding van onze factuur.

7.3 Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan 12 % per jaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag wordt na aangetekende ingebrekestelling het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd met 12% met een minimum van 250,00 EUR, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding brengt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege dezelfde conventionele rente op van 12% per jaar.

7.4 Het uitblijven van de betaling van één factuur brengt na aangetekende ingebrekestelling het verval mee van een eventueel betalingsuitstel dat voor andere leveringen werd toegestaan en maakt alle niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Van Maercke Prefab is bovendien gerechtigd om de uitvoering van andere orders te schorsen.

7.5 Indien objectieve elementen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot geprotesteerde wissels, opzegging van krediet, bewarend of uitvoerend beslag of schulden) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de klant, is Van Maercke Prefab gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk te maken van het verkrijgen van (bijkomende) waarborgen.

7.6 De rekeningen tussen de partijen zullen worden bijgehouden volgens de beginselen die gelden voor de rekening-courant, d.w.z. dat alle verrichtingen, schulden en schuldvorderingen voor elke partij ten aanzien van de andere partij, zelfs indien zij voortspruiten uit afzonderlijke overeenkomsten, opgenomen worden in één enkele ondeelbare rekening, waarop de regels betreffende de rekening-courantverhouding toepasselijk zijn, zodat de automatische compensatie plaatsvindt tussen alle schulden en schuldvorderingen voor iedere partij ten aanzien van de andere partij. Deze regeling geldt eveneens voor verbonden of geassocieerde vennootschappen van Van Maercke Prefab.


8. Conformiteit

8.1 De klant ziet de goederen na op het ogenblik van de levering. De zichtbare gebreken en/of de niet-conformiteit aan de specificaties op datum van levering, moeten op de vrachtbrief worden vermeld en binnen 5 dagen aangetekend worden gemeld aan Van Maercke Prefab, bij gebreke waaraan zij geacht worden te zijn aanvaard. Het monteren of het verwerken van de geleverde elementen, wordt beschouwd als een aanvaarding.

8.2 Aanspraken op beweerde zichtbare gebreken of niet-conformiteit kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.


9. Verborgen gebreken

9.1 Van Maercke Prefabwaarborgt dat op het ogenblik van de levering de goederen vrij zullen zijn van verborgen gebreken in materiaal en werk.

9.2 De waarborgtermijn voor verborgen gebreken is 2 jaar na de aflevering van de goederen. De klant verliest het recht om zich op een verborgen gebrek te beroepen, indien hij Van Maercke Prefab hiervan niet in kennis stelt uiterlijk binnen een termijn van 1 maand nadat hij kennis kreeg van het gebrek. Een vordering in rechte dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen een termijn van 6 maanden na de kennisname van het gebrek. Onderhandelingen of een deskundigenonderzoek schorsen deze termijnen niet.

9.3 De klant dient het bewijs te leveren dat het gebrek minstens in de kiem aanwezig was op het ogenblik van de levering.

9.4 Aanspraken op beweerde verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.

9.5 Indien er conform bovenvermelde voorwaarden sprake is van een verborgen gebrek, zal Van Maercke Prefab op verzoek van de klant en naar zijn keuze, hetzij de goederen of de betreffende onderdelen herstellen, hetzij de goederen of de betreffende onderdelen vervangen. Herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het gebruik dat de klant ervan wenste, plaatsvinden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de klant. Enkel de directe kosten van materiaal en werk die gemaakt worden om de goederen in overeenstemming te brengen, komen ten laste van Van Maercke Prefab. Herstelling of vervanging sluit elke andere vordering uit. De klant kan geen bijkomende vergoeding vorderen van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hij zou hebben geleden.

9.6 De klant kan slechts subsidiair een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst vragen, indien (i) herstelling of vervanging onmogelijk zou zijn dan wel buitensporige kosten met zich zou meebrengen voor Van Maercke Prefab, of (ii) Van Maercke Prefab niet binnen een redelijke termijn tot genoegdoening is overgegaan. Ontbinding van de overeenkomst kan in geen geval gevorderd worden indien het gebrek van geringe betekenis is.


10. Aansprakelijkheidsbeperking

10.1 Onverminderd artikel 2.3 is de verantwoordelijkheid van Van Maercke Prefab tegenover de klant, om welke reden ook, alleszins beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de goederen zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie, en beloopt maximaal de door Van Maercke Prefab gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de klacht betrekking heeft, met uitsluiting van onder meer de kosten van verwijdering of van vervanging. De klant vrijwaart Van Maercke Prefab voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de geleverde goederen, waardoor de maximale verplichtingen van Van Maercke Prefab zouden worden overschreden.

10.2 Elke aanspraak van de klant ten aanzien van Van Maercke Prefab vervalt:
(i) bij beschadiging tijdens de aflading, verwerking, de montage of het onderhoud, bij verandering en/of herstel door de klant of door derden.
(ii) de goederen niet werden gemonteerd, verwerkt of gebruikt overeenkomstig de instructies van Van Maercke Prefab, of in afwezigheid daarvan, niet steeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een normale montage, verwerking of gebruik met dezelfde zorg en voorzichtigheid zoals algemeen wordt aanvaard voor dergelijke goederen;
(iii) niet werden onderhouden volgens de instructies van Van Maercke Prefab, of in afwezigheid daarvan, niet minstens conform de algemeen aanvaarde praktijk voor dergelijke goederen;


11. Eenzijdige beëindiging van de overeenkomst – Ontbinding

11.1 Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen verhoogd met een schadevergoeding, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 10 % van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van Van Maercke Prefab om de meerdere schade te bewijzen. De stockage kosten worden begroot op 1,34 €/m³, en lopen van rechtswege vanaf de dag van de voorziene levering.

11.2 De klant is gehouden Van Maercke Prefab te vrijwaren voor alle aanspraken van onderaannemers, leveranciers of derden waarop Van Maercke Prefab beroep doet.


11.3 Indien de klant weigert om de levering af te nemen, de levering onmogelijk maakt of eenzijdig uitstelt, dan kan Van Maercke Prefab de overeenkomst van rechtswege ontbinden ten laste van de klant middels aangetekende kennisgeving in die zin. Heeft reeds gedeeltelijke levering plaatsgevonden wanneer de klant weigert verdere levering af te nemen of verdere levering onmogelijk maakt, dan kan Van Maercke Prefab opteren, mits aangetekende kennisgeving in die zin, voor facturatie van het geproduceerde gedeelte van de goederen en voor de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten laste van de klant voor het nog niet geproduceerde gedeelte. Van Maercke Prefab heeft in ieder geval recht op de vergoeding zoals bepaald in artikel 10.1.

11.4 Komt de klant tekort aan één van zijn verbintenissen, dan kan Van Maercke Prefab, nadat een aangetekende ingebrekestelling na 8 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de overeenkomst van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden ten laste van de klant middels aangetekende kennisgeving in die zin, onverminderd het recht van Van Maercke Prefab op de vergoeding zoals bepaald in artikel 10.1.

11.5 Van Maercke Prefab behoudt zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant middels aangetekende kennisgeving in die zin.


12. Intellectueel eigendomsrecht

12.1 De klant staat er voor in dat bij de uitvoering van de overeenkomst geen afbreuk wordt gedaan aan de intellectuele eigendomsrechten van derden.

12.2 De klant zal Van Maercke Prefab vrijwaren voor alle vorderingen van derden en voor alle schade die daaruit zou kunnen voortvloeien, o.m. wegens beweerde inbreuken op een auteursrecht, fabrieksgeheim, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De klant verbindt er zich toe in te staan voor alle kosten, veroorzaakt door deze inbreuken, met inbegrip van gerechtskosten en kosten en erelonen voor technische of juridische bijstand.


13. Overdracht

Geen enkele partij mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, de verbintenissen die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1 De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

14.2 Elke betwisting valt, ook in geval van hoogdringendheid (bv. procedure kort geding), onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.Algemene voorwaarden – conditions générales – general conditions – allgemeinen geschäftsbedingungen

“Une traduction française des conditions générales peut être communiquée aux clients gratuitement à simple demande. Le fait que cette traduction ne se trouve pas sur ce document ne peut pas être invoqué pour prétendre que ces conditions n’étaient pas connues ou acceptées.”

“An English translation of our general conditions can be forwarded to our clients free upon request. The fact that this translation does not appear on this document cannot be invoked to pretend that these conditions were not known nor accepted.”

“Eine deutsche Uberseitzung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen können unsere Kunden auf einfache Anfrage hin kostenlos erhalten. Der Umstand, dass diese Ubersetzung nicht auf diesem Dokument wiedergegeben ist, kann nicht geltend gemacht werden, um zu behaupten, diese Bedingungen seien unbekannte und nicht angenommen worden.”